Điều khoản và điều kiện


1. Tổng quan

Chúng tôi cung cấp tổng quan các điều khoản và điều kiện như sau. Chúng tôi không đảm bảo và từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang web. Chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web và chúng tôi có quyền thêm, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ phần nào của Trang web, bao gồm các điều khoản và điều kiện, mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi.

2. Chung

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho trang web vsec.com.vn của VSEC (được đề cập ở đây bởi "chúng tôi", "chúng ta", "của chúng tôi"). URL của Trang web này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: *.vsec.com.vn

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện quản lý Trang web này hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ và tất cả các tuyên bố từ chối, quy tắc, hướng dẫn và chính sách quyền riêng tư, điều khoản và các điều kiện sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi bạn sử dụng Trang web lần đầu tiên và bạn đồng ý tuân theo. Bạn cũng đồng ý nhận các thông báo cần thiết và giao dịch với chúng tôi bằng điện tử. Một số điều khoản, điều kiện, từ chối, quy tắc, hướng dẫn và chính sách hoặc tuyên bố điều chỉnh một phần của Trang web, ví dụ như sử dụng, truy cập và tham gia vào bất kỳ trang hỗ trợ hoặc danh sách gửi thư nào, chỉ có thể được tham chiếu, hiển thị hoặc truy cập trong phần tương ứng của trang web. Tất cả các điều khoản, điều kiện, từ chối trách nhiệm, quy tắc, hướng dẫn và chính sách hoặc tuyên bố được coi là một phần của các điều khoản và điều kiện này của Trang web bằng cách tham chiếu. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đăng bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản và điều kiện này trên Trang web hoặc tới bất kỳ địa chỉ email nào bạn có thể đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xác minh xem các điều khoản và điều kiện này có thay đổi hay không. (Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của các điều khoản này bằng cách nhấp vào liên kết siêu văn bản tương đối có trên Trang web và ngày cuối cùng thay đổi các điều khoản và điều kiện này có thể được chỉ định trong trang này để thuận tiện cho bạn). Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện này khi được cập nhật và / hoặc sửa đổi.

Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Trang web này, bạn không nên và không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web này.

Bất kỳ điều khoản hoặc quy định trong các điều khoản và điều kiện này chỉ được đưa vào để thuận tiện và rõ ràng, và không được sử dụng để hạn chế hoặc hạn chế tính hợp lệ, hiệu lực thi hành, phạm vi hoặc ý nghĩa của các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào.

3. Điều khoản sử dụng

Riêng tư: Việc chúng tôi nhận, sử dụng và lưu trữ bất kỳ chi tiết cá nhân nào bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng và truy cập vào Trang web được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, do đó bạn chấp nhận và đồng ý. Chính sách bảo mật của chúng tôi tuân theo các điều khoản và điều kiện này.

Được phép sử dụng: Trang web và mọi thông tin hoặc phần mềm có trong hoặc được đề cập trong đó chỉ có thể được sử dụng và truy cập theo thỏa thuận và phù hợp với các điều khoản và điều kiện này. Bạn chỉ có thể sử dụng hoặc truy cập Trang web cho các mục đích hợp pháp, cá nhân và phi thương mại theo cách không vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc hạn chế hoặc ngăn chặn việc sử dụng và thưởng thức Trang web của bất kỳ người nào khác và chỉ để mức độ cần thiết một cách hợp lý để nhận thức hoặc đóng góp thông tin có trong hoặc được đề cập trong trang web.

Không được phép sử dụng: Bạn không được phép và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó để quảng cáo hoặc phổ biến một thông điệp thương mại hoặc bất kỳ tin nhắn trùng lặp hoặc không mong muốn nào, hoặc để phổ biến bất kỳ thông tin nào (theo nghĩa rộng nhất và bao gồm mọi loại nội dung như cũng như phần mềm, chương trình và mã máy tính khác), dù trực tiếp hay gián tiếp và dù cố ý hay không, điều đó có thể gây bất tiện, gây rối, làm phiền, quấy rối, đe dọa, lạm dụng, xuống cấp, không đứng đắn, thô tục, khiêu dâm , xúc phạm, bôi nhọ, vu khống, phỉ báng, thù hận, chủng tộc, độc hại, sai lệch, không chính xác, lừa đảo, xâm phạm, tra tấn, bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp đối với bất kỳ người nào khác hoặc quyền, sự riêng tư và nhân quyền bất kỳ người nào khác, hoặc cấu thành hoặc đối xử bất bình đẳng với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào trên cơ sở tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác hoặc người khuyết tật.

Quản trị: Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đại diện hay bảo hành nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý theo luật, trong phạm vi được pháp luật cho phép, rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web và mọi thông tin hoặc phần mềm có trong đó sẽ được chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, có thể bán, không vi phạm, tương thích, an toàn, kịp thời, chính xác hoặc đầy đủ.


4. Từ chối trách nhiệm

Chung: Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp thông tin có trong hoặc truy cập vào Trang web. Chúng tôi có thể thay đổi, giới hạn chức năng hoặc ngừng trang Web hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Tài liệu tham khảo: Trang web có thể đề cập, tham khảo hoặc chứa quảng cáo hoặc có thể cung cấp các đường link bên ngoài cho người khác, trang web, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ. Không đề cập, tham chiếu, quảng cáo hoặc liên kết như vậy hoặc nên được hiểu là bất kỳ liên kết hoặc chứng thực của bất kỳ bên thứ ba, trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ. Các liên kết siêu văn bản bên ngoài do chúng tôi cung cấp được cung cấp để thuận tiện và chúng tôi không kiểm soát, không chịu trách nhiệm và không thường xuyên sàng lọc, phê duyệt, xem xét hoặc xác nhận bất kỳ người nào, trang web, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà các liên kết đó đề cập đến . Khi quyết định giao dịch kinh doanh với bất kỳ bên thứ ba nào, hãy truy cập bất kỳ trang web bên ngoài nào hoặc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn nên tự nghiên cứu độc lập và không dựa vào thông tin tìm thấy trên Trang web. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc các trang web, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Bất kỳ giao dịch nào bạn có với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên Trang web là giữa bạn và nhà quảng cáo và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn có thể yêu cầu đối với nhà quảng cáo.

Không phụ thuộc hoặc tư vấn: Thông tin hoặc phần mềm có trong hoặc được đề cập trong Trang web có thể bị lỗi thời, không chính xác và / hoặc không đầy đủ và chúng tôi không bắt buộc phải đảm bảo rằng cùng được cập nhật, chính xác hoặc đầy đủ. Thông tin chứa và truy cập trên Trang web được cung cấp dưới dạng hướng dẫn chung hoặc thông tin chung quan tâm và không nhằm thay thế hoặc phục vụ thay thế và không cấu thành bất kỳ lời khuyên, tư vấn hoặc dịch vụ chuyên nghiệp nào. Bạn không nên chỉ dựa vào bất kỳ thông tin nào trên Trang web và bạn nên xem xét và xem xét thông tin trên Trang web theo nghiên cứu độc lập của riêng bạn và tự đánh giá giá trị của thông tin đó. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang web. Không có gì được truyền đến hoặc từ trang web này cấu thành mối quan hệ khách hàng chuyên nghiệp giữa bạn và chúng tôi hoặc bất kỳ người nào đóng góp thông tin cho Trang web.

Đóng góp: Thông tin có trong hoặc được đề cập trong một số phần của Trang web được đóng góp bởi các bên thứ ba truy cập, sử dụng và / hoặc tham gia vào Trang web. Tư cách thành viên, đăng ký hoặc bằng chứng về danh tính không phải hoặc không thể được yêu cầu đối với những người đóng góp bên thứ ba đó để đóng góp thông tin cho Trang web. Những người đóng góp bên thứ ba như vậy có thể, vô tình hoặc thậm chí cố ý, đóng góp thông tin có lỗi hoặc thiếu sót, không chính xác hoặc không đầy đủ, hoặc thậm chí sai lệch hoặc lừa đảo, hoặc nói xấu hoặc xúc phạm. Thông tin được cung cấp bởi những người đóng góp bên thứ ba như vậy chỉ thể hiện ý kiến của họ và trong mọi trường hợp không nên được hiểu là phản ánh ý kiến của chúng tôi.

Riêng tư: Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và mọi thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ, địa chỉ email, điện thoại, v.v.) mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi được giữ bí mật. Tuy nhiên, do việc bạn sử dụng, truy cập hoặc tham gia vào Trang web, một số thông tin mang tính chất cá nhân hoặc riêng tư có thể xâm nhập vào phạm vi công cộng. Ví dụ, bạn có thể mất một số quyền riêng tư bằng cách đăng câu hỏi hoặc câu trả lời cho thấy sự thật hoặc quan điểm của bạn về sự thật.

Thông tin và trang web: Trang web và bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào chứa hoặc được đề cập trong đó, và trong suốt các điều khoản và điều kiện này, điều này có nghĩa là bao gồm nhưng không giới hạn tất cả tên, sự kiện, số liệu, quy trình, hình ảnh, đồ họa và bất kỳ loại nội dung nào khác, được cung cấp “NHƯ LÀ”, “VỚI TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU” và trên cơ sở “CÓ SẴN” mà không có bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào, cho dù được thể hiện hay ngụ ý bởi luật pháp, trong phạm vi được pháp luật cho phép, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về chất lượng, thể lực mục đích cụ thể, tính thương mại, không vi phạm, tính tương thích, bảo mật, hiệu quả, độ tin cậy, tính kịp thời, tính chính xác và tính đầy đủ và không có bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi, dù rõ ràng hay ngụ ý, để đảm bảo rằng Trang web và bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa hoặc được đề cập trong đó đáp ứng bất kỳ mong đợi hoặc yêu cầu nào.

Kết quả: Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đại diện hay bảo hành nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý theo luật, trong phạm vi được pháp luật cho phép, rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web và mọi thông tin hoặc phần mềm có trong đó sẽ được chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, có thể bán, không vi phạm, tương thích, an toàn, kịp thời, chính xác hoặc đầy đủ.

Truy cập và bảo mật: Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm, và từ chối mọi tuyên bố hoặc bảo đảm, dù được thể hiện hay ngụ ý theo luật, trong phạm vi được pháp luật cho phép, rằng việc cung cấp và truy cập vào Trang web và mọi thông tin hoặc phần mềm có trong đó sẽ được đề cập có thể truy cập, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi đó sẽ được sửa chữa hoặc Trang web hoặc máy chủ có sẵn không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác hoặc bạn có khả năng truyền và nhận thông tin từ hoặc thông qua Trang web.

Trách nhiệm pháp lý: Thông tin được cung cấp ở đây sẽ được sử dụng hoàn toàn mà bạn phải chịu mọi rủi ro. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc hiệu trưởng, chủ sở hữu, cán bộ, quản lý, nhân viên, đại diện, nhà thầu hoặc đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực, hoặc hậu quả, tổn thương hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào ( bao gồm nhưng không giới hạn mất dữ liệu, mất doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến, mất kinh doanh, mất cơ hội, mất thiện chí hoặc tổn thương danh tiếng và tổn thất của bên thứ ba), tuy nhiên, theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý, cho dù trong hợp đồng, trách nhiệm nghiêm trọng, hoặc tra tấn (bao gồm cả sơ suất hoặc cách khác), phát sinh theo bất kỳ cách nào hoặc liên quan đến việc cung cấp hoặc bất kỳ quyền truy cập, sử dụng hoặc tham gia vào trang web và bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có trong đó, hoặc bất kỳ việc sao chép, hiển thị hoặc hoặc đóng góp của bạn về bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc trang web, bất kể việc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại đó có thể thấy trước, có thể thấy trước, đã biết hoặc đã biết theo cách này hoặc liệu chúng tôi đã được thông báo về khả năng mất mát, thương tích hoặc thiệt hại như vậy, ngoại trừ chỉ trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân trong trường hợp và chỉ trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu trách nhiệm đó. Biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn cho bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi là ngừng truy cập, sử dụng và / hoặc tham gia vào trang web và mọi thông tin hoặc phần mềm có trong hoặc được đề cập trong đó. Bạn hoàn toàn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, mọi trách nhiệm sẽ không vượt quá tổng số phí dịch vụ mà bạn đã trả cho chúng tôi trong thời gian một năm để truy cập, sử dụng hoặc tham gia vào trang web và mọi thông tin hoặc phần mềm có trong hoặc giới thiệu đến đó hoặc số tiền € 1 (một euro), tùy theo mức nào thấp hơn.

Bồi thường: Theo yêu cầu của chúng tôi, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho chúng tôi và hiệu trưởng, chủ sở hữu, cán bộ, quản lý, nhân viên, đại diện, nhà thầu hoặc đại lý của chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm, tổn thất, khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Trang web hoặc bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có trong đó hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện này, mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc đề xuất nào của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn chịu trách nhiệm bồi thường, trong trường hợp bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để khẳng định bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web và mọi thông tin hoặc phần mềm có trong hoặc được đề cập trong đó đều được bảo vệ và tuân theo bản quyền, quyền thiết kế, quyền nhãn hiệu thương mại và / hoặc quyền sáng chế của chúng tôi và / hoặc của bên thứ ba. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng của quyền sở hữu trí tuệ tương đối, bạn không được phép sử dụng, thay đổi, sửa đổi, tái tạo, phân phối hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của Trang web và bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có trong bất kỳ cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là được cho phép rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này. Không có nội dung nào trong các điều khoản này sẽ được hiểu là được quy định theo hàm ý, lý do từ chối hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế hoặc bản quyền nào thuộc sở hữu của chúng tôi và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Đóng khung trang web hoặc triển khai các phương pháp khác tương tự dẫn đến bất kỳ phần nào của trang web được trình bày trong một trang web khác đều bị nghiêm cấm. Việc sử dụng trái phép bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế hoặc bản quyền có thể bị truy tố đến mức tối đa được pháp luật cho phép. Bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự trên Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó và không thể phá vỡ bất kỳ cơ chế nào có trong Trang web để ngăn chặn việc sao chép hoặc phân phối trái phép bất kỳ phần nào.